This video, https://www.youtube.com/watch?v=XO9ev6-Ix78, can also be seen at https://www.youtube.com/channel/UCoVHnJJGOGFtOTuH0g0HSVA.