This video, https://www.youtube.com/watch?v=BHTc5eVDTs4, can also be seen at https://www.youtube.com/channel/UCAkUzYjgEeaiKfrwy-yiUqQ.