This video, https://www.youtube.com/watch?v=uOVtnj74ATA, can also be seen at https://www.youtube.com/watch?v=QM6f2VkkmZ0&list=PLF3VXonk-wHnAEJZzZdbTxi4TYH3uudaq.